Sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE)

 

Fuji CAC Sức khỏe – An toàn – Môi trường

“Tuân thủ Chặt chẽ các chính sách HSE để tránh bất kỳ sự cố có thể xảy ra. Nếu một nhiệm vụ không thể được thực hiện một cách an toàn, thì chúng tôi sẽ không làm điều đó cho đến khi tìm ra một cách tiếp cận hoàn toàn an toàn.”

-Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Fuji CAC-

Triết lý cơ bản về Sức Khỏe và An toàn

Sức khỏe và sự an toàn của người lao động được ưu tiên hàng đầu.

Chính sách cơ bản  về An toàn và Sức khỏe của Tập đoàn Fuji Electric

1. Sức khỏe và an toàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của việc quản lý doanh nghiệp tại tập đoàn Fuji Electric. Các hoạt động về sức khỏe và an toàn được thực hiện một cách tốt nhất nhằm đảm bảo cho nơi làm việc được an toàn và thoải mái, loại bỏ các tai nạn công nghiệp và ngăn ngừa các bệnh về thể chất và tinh thần.

2. Việc vận dụng các luật, quy định và các tiêu chuẩn riêng biệt được thiết lập bởi Tập đoàn, các công ty, văn phòng kinh doanh phải được tuân thủ. Việc bám sát các hoạt động cơ bản về sức khỏe và an toàn sẽ được thực hiện mọi lúc.

3. Tất cả các cá nhân tham gia vào hoạt động kinh doanh của Fuji Electric sẽ tham gia vào các hoạt động an toàn và sức khỏe tự nguyện với tư cách là một đội và giới thiệu văn hóa an toàn tại nơi làm việc để đảm bảo sức khỏe và an toàn của chính họ.

4. Các hoạt động sức khỏe và an toàn tập trung vào sức khỏe và sự an toàn của nhân viên được thực hiện đến cùng một cách quyết liệt trong tất cả các các công ty mà chúng tôi đang hoạt động. Bằng cách công khai các hoạt động này, chúng tôi góp phần tạo ra một xã hội an toàn, đáng tin cậy và thoải mái hơn.

Chính sách quản lý an toàn và sức khỏe toàn công ty.

Mục tiêu sức khỏe và an toàn
1. Không có tai nạn liên quan đến công việc.
2. Không có bệnh tật liên quan đến công việc.
3. Không có tai nạn giao thông

Kế hoạch hành động cụ thể
1. Ngăn chặn thảm họa lớn và tái diễn.
2. Tăng cường các hoạt động Sức khỏe và An toàn.
3. Tăng cường việc quản lý An toàn và Sức khỏe tại hiện trường.
4. Xúc tiến việc quản lý Sưc1 khỏe nghề nghiệp và sức khỏe.
5. Tăng cường việc quản lý sức khỏe nghề nghiệp.
6. Thành lập các sáng kiến quản lý an toàn và sức khỏe cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Các chính sách cơ bản về Bảo vệ môi trường

"Nổ lực bảo vệ môi trường toàn cầu là vấn đề quản lý chính của Fuji Electric cùng với việc thiết lập các chính sách cơ bản Bảo vệ môi trường, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy quản lý môi trường với mục tiêu góp phần bảo vệ môi trường toàn cầu thông qua các hoạt động kinh doanh."

Chính sách này đã được mở rộng sang các công ty con ở các nước bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và đã được chia sẻ với tất cả các nhân viên.

Các chính sách cơ bản về Bảo vệ môi trường của Tập đoàn Fuji Electric

Được thành lập vào năm 1992 và sửa đồi vào năm 2003

Fuji Electric nhận thức sâu sắc về trách nhiệm xã hội của chúng tôi với tư cách là một công dân hợp tác tốt của xã hội toàn cầu và chúng tôi coi nỗ lực bảo vệ môi trường toàn cầu là một trong những nhiệm vụ quản lý quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng hiện thực hóa một xã hội bền vững thông qua các hành động toàn cầu theo các nguyên tắc cơ bản sau.

Vui lòng tham khảo liên kết tại đây: Các chính sách cơ bản về bảo vệ môi trường của tập đoàn Fuji Electric