Quản lý dự án

Quản lý dự án là trái tim, là điểm cốt yếu cho thành công của mỗi dự án. CAC không chỉ cung cấp một đội ngũ quản lý dự án có trình độ cao và dành riêng cho từng khách hàng, mà còn áp dụng tiêu chuẩn quản lý dự án quốc tế để thực hiện dự án (PMI):

  • Kế hoạch quản lý dự án
  • Kế hoạch (kiểm tra nghiệm thu tại xưởng và công trường) FAT / SAT
  • Quản lý an toàn
  • Kiểm soát thiết kế
  • Hướng dẫn thủ tục làm việc
  • Kế hoạch thử nghiệm và kiểm tra
  • Quản lý thay đổi
  • Quản lý rủi ro
  • Quản lý chất lượng dự án