Sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE)

 

Fuji CAC Sức khỏe – An toàn – Môi trường

“Tuân thủ Chặt chẽ các chính sách HSE để tránh bất kỳ sự cố có thể xảy ra. Nếu một nhiệm vụ không thể được thực hiện một cách an toàn, thì chúng tôi sẽ không làm điều đó cho đến khi tìm ra một cách tiếp cận hoàn toàn an toàn.”

- Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Fuji CAC -

Fuji CAC cam kết cung cấp mức độ an toàn cao nhất ở tất cả các mốc thời gian. Chính sách HSE đã được phát triển và liên tục quản lý để đáp ứng các tiêu chuẩn HSE quốc tế. Chúng tôi đảm bảo tất cả các sản phẩm chúng tôi sử dụng và cung cấp là những sản phẩm môi trường thân thiện và đảm bảo an toàn.

 

 

Fuji CAC HSE với 04 TIÊU CHUẨN VÀNG:

cac_4goldengoals

 

 

 

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HSE

Chương trình HSE của công ty có tính bắt buộc đối với mỗi nhân viên và chúng tôi đề cao lưu hành hệ thống quản lý HSE của chúng tôi để nâng cao mức độ hiểu biết của mỗi nhân viên; điều này được thực hiện thông qua các chương trình đào tạo HSE thường xuyên cho nhân viên trên công trường và nhân viên tại văn phòng.